1

دکتر فرحناز قزل ایاغ

دکترای اعتیاد انستیتو روانپزشکی تهران

بیوگرافی

بیوگرافی دکتر فرحناز قزل ایاغ

تماس

تلفن : 22241912 – 021

ایمیل: info@tehranemroz.com

متخصص های دیگر