دکترای اعتیاد انستیتو روانپزشکی تهران

دکترای روانشناسی بالینی

متخصص اعصاب و روان، بورد تخصصی روانپزشکی