مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج یکی از تصمیمات بسیار مهم زندگی انسان ها می باشد. تصمیم به ازدواج تصمیم به اشتراک گذاشتن بخشی از زندگی با فردی دیگر گاهی تا آخر عمر می باشد. پس از ازدواج در بسیاری از تصمیم های زندگی روزمره همیشه باید نظر همسر نیز در تصمیمات ما دخیل باشد. با توجه به اینکه انتخاب همسر کل زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین انتخاب حساسی است که بهتر است با دقت و کمک گرفتن از افراد متخصص در این حوزه به منظور کاهش احتمال خطای انتخاب انجام شود. در مشاوره پیش از ازدواج مولفه های بسیار زیادی بررسی می شود و ترکیب این عوامل توسط مشاور و یا روانشناس  با همدیگر برای پیش بینی آینده زندگی مشترک شما در نظر گرفته می شود. عوامل مهمی مثل سن، سطح رشد شناختی و ذهنی، بلوغ های چندگانه (فکری، عاطفی، جنسی و جسمی، معنوی، اجتماعی، مالی، شخصیتی و …)، سبک دلبستگی، سبک و ویژگی های شخصیتی طرفین، سبک های حل تعارض طرفین، انتظارت نسبت به همسر، نگرش نسبت به ازدواج و زندگی مشترک، سلامت روانشناختی و جسمانی، رسم و رسوم خاص ناشی از فرهنگ، تحصیلات، ویژگی های خلقی اعضای خانواده طرفین، علایق ویژه، اهداف آینده، تجربیات ویژه و یا آسیب زای گذشته، تجربیات ارتباطی با همدیگر توسط متخصص روانشناس و یا مشاور به صورت چند عاملی و تاثیر متقابل این عوامل بر روی همدیگر برای پیش بینی میزان موفقیت رابطه دختر و پسر در آینده در نظر گرفته می شود. بدیهی است که در نظر گرفتن همه ی عوامل مطرح شده و ارتباط متقابل آنها با همدیگر توسط خود افرادی که قصد ازدواج با همدیگر دارند امکان پذیر نیست. 

دختری و پسری که قصد ازدواج دارند در صورتی که آشنایی قبلی با همدیگر داشته باشند و مدتی با همدیگر در رابطه بوده باشند معمولا در تصمیم گیری بر روی تجربیات ارتباطی خود در طول دوره آشنایی و احساسات خود نسبت به طرف مقابل تمرکز می کنند. دختر و پسری که قصد ازدواج دارند در صورتی که آشنایی قبلی با همدیگر نداشته باشند و به صورت سنتی قصد ازدواج دارند معمولا در تصمیم گیری بر روی عوامل عینی مثل ویژگی های ظاهری طرف مقابل، شغل، میزان درآمد و همچنین جواب هایی که از سوالات و دغدغه های خود به دست آورده اند تمرکز می کنند. بنابراین دختر و پسر چه قصد ازدواج به صورت سنتی داشته باشند و یا با دوستی و تجربه ارتباطی قصد ازدواج داشته باشند معمولا هر کدام جنبه های مهمی از عواملی که ممکن است بر روی تصمیم آنها تاثیر بگذارد را در نظر نمی گیرند و ممکن است نتیجه تصمیم آنها به بیراهه برود. همچنین افرادی که تخصصی در زمینه مشاوره و روانشناسی و حوزه کاری زوج و مشاوره پیش از ازدواج ندارند معمولا نمی توانند ارتباط متقابل بین عوامل تاثیرگذار در رابطه را برای آینده در نظر بگیرند. ازدواج تصمیمی مقطعی است ولی عواقب این تصمیم مقطعی بقیه ی زندگی ما و حتی سرنوشت فرزندان ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بنابراین ارزش مشاوره پیش از ازدواج به پیش بینی است که می تواند با در نظر گرفتن عوامل مختلف مربوط به دختر و پسر از آینده ی ارتباطی یک زوج ارائه دهد. با توجه به اهمیت این تصمیم پیشنهاد می شود حتما در صورتی که در فرآیند رابطه و ازدواج هستید از نظر مشاور و روانشناش این حوزه کمک بگیرید. مشورت در این حوزه از متخصص نوعی سرمایه گذاری بلند مدت برای آینده شما محسوب می شود.